Преэклампсияни башоратлаш: функционал ташхислаш усулининг замонавий хусусиятлари


  • Туксанова Д.И., Негматуллаева М.Н., Ахмедов Ф.К.
    Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.

Аннотация

Долзарблиги. Преэклампсия –замонавий акушерликнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, кенг тарқалганлиги, этиопатогенезининг мураккаблиги, ташхис қўйишнинг эрта ва ишончли мезонлари, самарали профилактика ва даволаш чоралари йўқлиги, оналар ва болалар ўлимининг юқорилиги билан биринчи ўринда туради. Ҳозирги кунда интенсив терапия ва реанимацион чоралар учун беморга катта иқтисодий маблағ сарфланади. Тадқиқотнинг мақсади турли оғирликдаги преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда марказий ва юрак ичи гемодинамикасининг параметрларини маркёр сифатида аҳамиятини ўрганиш. Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқотимизга жами 260 нафар ҳомиладор аёлларни жалб қилдик. Шулардан, 41 нафари ҳомиладорлиги физиологик кечаётган ҳомиладор аёллар (1-гуруҳ), 169 нафари ҳомиладорлиги енгил преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёллар (2- гуруҳ), 50 нафари эса туғруқхона бўлимига оғир преэклампсиянинг аломатлари билан келган аёллар ташкил қилди. Хулосалар. Преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда марказий ва кардио гемодинамика, гомеостаз тимини ўрганиш, уларнинг параметрларини етарлича баҳолаш, преэклампсиянинг оғир даражаси билан асоратланган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорлик ва туғруқни бошқариш тактикасини тўғри танлашга имкон беради.

Калит сузлар

преэклампсия, ҳомиладорлик, марказий гемодинамика, юрак ичи гемодинамикаси, чап қоринча миокард массаси.

Адабиёт

1. Ахмедов Ф.К. Особенности кардиогемодинамики и почечного кровотока у беременных с тяжелой формой преэклампсией // Назарий ва клиник тиббиёт – Ташкент, 2015, № 3. – С. 66–70.

2.Макаров О.В. Дифференцированный подход к ведению беременных с артериальной гипертензией /Макаров О.В., Н.Н.Николаев, Е.В. Волкова, Г.А. Корниенко, С.С. Баиров// Акушерство и гинекология, 2018. №1.-С. 9-15.

3.Сидорова И.С. Маркеры дисфункции эндотелия при гестозе /И.С. Сидорова, Н.Б. Зарубенко, О.И. Гурина// Российский вестник акушера – гинеколога,2015г, №5. том 10 –С. 24-26.

4. Туксанова Д.И., Шарипова М.А. Особенности изменений показателей системного и органного кровотока у женщин при тяжелой преэклампсии // Тиббиётда янги кун. – Тошкент, 2018.

5. Akhmedov F.K. Peculiarities of cardiac hemodynamic in pregnant women with mild preeclampsia // Europen Science Review. – Austria, Vienna, 2015, № 4-5 – С. 56–58.

6.Maqnussek E.B. Pregnancy cardiovascular risk as predictors of preeclampsia: population based cohort study / Maqnussek E.B. et al. // BMJ. – 2017. – № 335. – Р. 978-986.

7. Rana S. Sequential changes in antiangiogenic factors in early pregnancy and 4 risk of developing preeclampsia / S. Rana, S. Karumanchi, R. Levine et al. Il Hypertension. -2017. Vol.50, N 1. - P. 35—36.

8. Skiaerven R. et al. Recurrence of preeclampsia across generations: exploring. fetal and maternal genetic components in a population based cohort / Skiaerven R. et al. // B.M.J. – 2015. – Vol. 331. – 877.

Кучириб олиш (Узбекский)
  • Чоп этиш санаси: 12.11.2020
  • DOI: 10.38096/2181-5674.2020.4.00204

  • Сон: 4 ( 2020 ). Биология ва тиббиёт муаммолари
  • Булим: Клиник тадқиқот


  • Копировать